ساختار خدمات گروه مهر 78

ارزش‌ها

  • هدفمندی: تعیین اهداف و ایجاد انگیزه جهت دستیابی به آن‌ها

  • کیفیت: عملکرد ممتاز در تمامی فعالیت‌ها و رعایت استانداردهای کیفی محصول

  • بهبود مستمر: ارتقاء مداوم سیستم‌ها و فرآیندها

  • بها دادن به ذینفعان: توجه به نظرات ذینفعان و ارتباط موثر با آنان

  • مشتری مداری: توجه جدی به نیازهای مشتریان و جلب رضایت آنان

  • کارتیمی: نگرش فرآیندی در انجام فعالیت‌ها؛ جلب مشارکت و توانمند سازی همکاران؛ ایجاد ارزش‌های مشترک و فرهنگ اعتماد

  • توجه به اخلاقیات در کار: صداقت وامانتداری؛ تبعیت از قوانین و مقرارت؛ حفظ اموال و دارایی‌های شرکت؛ توجه به مسئولیت اجتماعی

  • حفظ محیط زیست: آسیب نرسانیدن به محیط زیست

  • یادگیری: حمایت از رشد فردی وحرفه ای همکاران؛ اشتراک و انتقال دانش و تجربیات فی‌مابین

  • نتیجه گرایی: دست یافتن به نتایج مطلوب؛ جلب نظر تمامی ذینفعان بطور متوازن